GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
312procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu

Nr. T2-325

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ yraLietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ (toliau – Viešoji įstaiga) – tai įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugasasmenims su proto ir (arba) fizine negalia (nuo 18 metų),senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims bei kitiems laikinai savarankiškumo netekusiems asmenims.
 3. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“.
 4. Viešosios įstaigos steigėja – Jurbarko rajono savivaldybės taryba.
 5. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
 6. Viešosios įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.
 7. Viešosios įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Viešosios įstaigos veiklos tikslai – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, tenkinti viešuosius interesus, teikti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims, tenkinant jų pagrindinius poreikius, kai asmuo pats nepajėgia to padaryti, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai)ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti gerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, ginti jų teises bei interesus, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, vykdyti kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą.
 2. Viešoji įstaiga siekdama įgyvendinti veiklos tikslus:

9.1. teikia socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

9.2. teikia informavimo, konsultavimo, mokymų organizavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) socialines problemas;

9.3. organizuoja labdaros ir paramos renginius, tvarko gautos paramos apskaitą, skirsto gautą paramą;

9.4. teikia maitinimo paslaugas;

9.5. teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms bei kitiems laikinai savarankiškumo netekusiems asmenims;

9.6. teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas;

9.7. koordinuoja ir teikia socialines paslaugas šeimoms;

9.8. integruoja į visuomenę proto negalios asmenis (nuo 18 metų), suteikiant galimybę kuo ilgiau gyventi savo įprastinėje aplinkoje;

9.9. teikia psichologinę pagalbą socialinių paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems;

9.10. teikia dienos socialinės globos paslaugas institucijoje ruošiant proto ir (ar) fizinės negalios žmones kiek galima savarankiškesniam gyvenimui, lavinant jų kasdieninio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžius, organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus bei laisvalaikį;

9.11. teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose vaikams su negalia,  senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;

9.12. teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (arba) fizinę negalią, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems socialinės rizikos asmenims;

9.13. administruoja asmenų, gaunančių ilgalaikės socialinės globos paslaugas, turtą, tvarko gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;

9.14. teikia sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, kuriems teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir namuose;

9.15. organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis;

9.16. organizuoja transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų;

9.17. rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus;

9.18. nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

9.19. organizuoja sveikatinimo veiklą;

9.20. teikia kirpyklų, dušų, masažo, skalbimo paslaugas;

9.21. organizuoja laidotuves ir su jomis susijusią veiklą;

9.22. organizuoja kapaviečių priežiūrą;

9.23. vykdo atvejo vadybos funkcijas, koordinuoja atvejo vadybos procesus.

 1. Viešosios įstaigos veiklos sritys:

10.1. Bendrosios socialinės paslaugos (pagal Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS (toliau – SPIS):

10.1.1 informavimas (SPIS kodas 201);

10.1.2. konsultavimas (SPIS kodas 202);

10.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);

10.1.4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);

10.1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);

10.1.6. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);

10.1.7. sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207);

10.1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);

10.1.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200).

10.2. Specialiosios socialinės paslaugos:

10.2.1. socialinė priežiūra:

10.2.1.1. pagalba į namus (SPIS kodas 310);

10.2.1.2. laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 340);

10.2.1.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPIS kodas 350);

10.2.1.4. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);

10.2.1.5. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (SPIS kodas 330);

10.2.1.6. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose (SPIS kodas 370);

10.2.1.7. pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams (SPIS kodas 380).

10.2.2. Socialinė globa:

10.2.2.1. dienos socialinė globa institucijoje (SPIS kodai 411, 414, 415);

10.2.2.2. dienos socialinė globa asmens namuose (SPIS kodai 411, 414, 415);

10.2.2.3. trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodai 424, 425, 426);

10.2.2.4. ilgalaikė socialinė globa (SPIS kodai 434, 435).

 1. Viešosios įstaigos veiklos rūšys(pagalEkonominės veiklos rūšių klasifikatorius EVRK (toliau – EVRK):

11.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – (EVRK kodas 88.10);

11.2. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (EVRK kodas 88.99);

11.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK kodas 86.90);

11.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas (EVRK kodas 56.29);

11.5. tekstilės ir kailių gaminių skalbimas (sausasis) valymas (EVRK kodas 96.01);

11.6. kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla (EVRK kodas 96.02);

11.7. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (EVRK kodas 77.11);

11.8 stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, (EVRK kodas 87.30);

11.9. kita stacionarinė globos veikla, (EVRK kodas 87.90);

11.10. stacionarinės slaugos įstaigų veikla, (EVRK kodas 87.10);

11.11. kitas keleivinis sausumos transportas, (EVRK kodas 49.39);

11.12. laidotuvių ir su jomis susijusi veikla, (EVRK kodas 96.03);

11.13. fizinės gerovės užtikrinimo įstaigų veikla, (EVRK kodas 96.04);

11.14. kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma, (EVRK kodas 77.29).

11.15. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (EVRK kodas 96.09);

11.16 kitas keleivinis sausumos transportas (EVRK kodas 49.39);

11.17. kita įstatymais neuždrausta vykdyti veikla.      

 1. Veikla, kuriai reikalingi leidimai ar licencijos, bus vykdoma tik gavus reikalingus leidimus ir licencijas.

 

III SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO BEI DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMAS

 

 1. Viešosios įstaigos dalininkais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatyta tvarka tampa jos dalininkais ir turi Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatytas dalininko teises.
 2. Viešosios įstaigos dalininkas turi visas Viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas turtines ir neturtines teises.
 3. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
 4. Dalininko teisės įgyjamos ir prarandamos šių Įstatų ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 5. Asmuo, pageidaujantis tapti Viešosios įstaigos dalininku, pateikia Viešosios įstaigos vadovui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Viešosios įstaigos dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, teisinė forma, atstovo vardas ir pavardė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat nurodomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje bei įnašo perdavimo terminas. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Viešosios įstaigos veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.
 6. Viešosios įstaigos vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Viešosios įstaigos dalininku, prašymą, turi per 30 kalendorinių dienų pateikti jį svarstyti visuotiniam dalininkų susirinkimui. Viešosios įstaigos vadovas per 5 darbo dienas turi informuoti asmenį, pateikusį prašymą tapti Viešosios įstaigos dalininku,  apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą.
 7. Apie savo sprendimą perleisti Viešosios įstaigos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Viešosios įstaigos vadovui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketinama perleisti savo teises, taip pat nurodyti perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą Viešosios įstaigos vadovas per 5 darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus.
 8. Viešosios įstaigos vadovas, gavęs Viešosios įstaigos dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką Viešosios įstaigos dokumentuose. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas Viešosios įstaigos dalininkas, Viešosios įstaigos vadovas per 5 darbo dienas turi pranešti Viešosios įstaigos dalininkams.
 9. Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa Viešosios įstaigos dalininku nuo jo įregistravimo įstaigos dokumentuose datosir jam išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
 10. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

22.1. pinigai įnešami į Viešosios įstaigos sąskaitą;

22.2. materialusis ir nematerialusis turtas Viešajai įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą; aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo ir Viešosios įstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu Viešajai įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Viešajai įstaigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

IV SKYRIUS

 ĮSTAIGOS ORGANAI

 1. Viešosios įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Viešosios įstaigos vadovas.
 2. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:

24.1. keisti Viešosios įstaigos buveinę;

24.2. keisti ir papildyti Viešosios įstaigos įstatus;

24.3. nustatyti paslaugų, darbų, produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

24.4. tvirtinti Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

24.5. nustatyti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Viešosios įstaigos veiklą;

24.6. priimti sprendimą dėl Viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

24.7. priimti sprendimus dėl Viešosios įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, pertvarkymo, likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo, filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

24.8. skirti ir atšaukti likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti viešąją įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

24.9 nustatyti Viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

24.10. priimti sprendimą dėl Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir rinkti auditorių ar audito įmonę;

24.11. tvirtinti Viešosios įstaigos veiklos strategiją;

24.12. tvirtinti Viešosios įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;

24.13. nustatyti Viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;

24.14. priimti sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo ir nustatyti jų įnašo dalį;

24.15. priimti sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ir dalyve;

24.16. spręsti kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir Viešosios įstaigos Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Viešosios įstaigos dalininkas, Viešosios įstaigos vadovas. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako Viešosios įstaigos vadovas. Apie šaukiamą dalininkų susirinkimą kiekvienas dalininkas turi būti informuotas registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti atšaukiamas nesilaikant šių Įstatų nustatytų terminų ir tvarkos, jei visi dalininkai su tuo raštiškai sutinka.
 2. Eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą Viešosios įstaigos vadovas privalo sušaukti kasmet per keturis mėnesius nuo Viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos. Viešosios įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Viešosios įstaigos veiklos ataskaitą.
 3. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu Viešųjų įstaigų įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.
 4. Visuotinio dalininkų susirinkimai protokoluojami, sprendimai yra priimami paprasta visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma, išskyrus sprendimą dėl Viešosios įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, sprendimą pertvarkyti ar likviduoti įstaigą arba atšaukti likvidavimą. Šie sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.
 5. Viešosios įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis įstatymais, Įstatais, pareigybių aprašymais, vadovo įsakymais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais.

30. Viešosios įstaigos savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

 1. Viešajai įstaigai vadovauja vadovas, kuris į pareigas skiriamas konkurso būdu. Vadovą skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, vykdo kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Jurbarko rajono savivaldybės meras. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo Jurbarko rajono savivaldybės meras.
 2. Viešosios įstaigos vadovas:

32.1. organizuoja Viešosios įstaigos veiklą, vykdydamas Įstatuose keliamus tikslus ir visuotinio susirinkimo sprendimus;

32.2. atstovauja Viešajai įstaigai be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus darbuotojus;

32.3. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, užtikrina Viešosios įstaigos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą;

32.4. vadovauja Viešosios įstaigos darbuotojams, priima bei atleidžia darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

32.5. priima sprendimą skelbti konkursus, tvirtina įstaigos pareigybių konkursų reikalavimus ir konkurso nuostatus; organizuoja konkursą konkursinių pareigų sąraše nustatytoms pareigoms užimti;

32.6. tvirtina Viešosios įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus teisės aktus; 

32.7. Viešosios įstaigos vardu sudaro sandorius, pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, pavedimus;

32.8. leidžia įsakymus Viešosios įstaigos veiklos klausimais, kuriuos privalo vykdyti Viešosios įstaigos darbuotojai;

32.9. rengia Viešosios įstaigos metinę veiklos ataskaitą ir teikia ją visuotiniam susirinkimui;

32.10. užtikrina ir atsako už perduoto pagal panaudos sutartį bei Viešosios įstaigos įsigyto turto naudojimą ir išsaugojimą;

32.11. organizuoja programų, finansuojamų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, rengimą bei vykdymą;

32.12. atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, už Viešosios įstaigos veiklos organizavimą, tinkamą lėšų naudojimą pagal paskirtį ir šiuos įstatus;

32.13. pateikia pareikalavus revizoriui (auditoriui) visą Viešosios įstaigos veiklos dokumentaciją;

32.14. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

32.15. įstatuose numatyta tvarka šaukia dalininkų susirinkimus;

32.16. vykdo kitas visuotinio dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas;

32.17. sprendžia kitus šiuose Įstatuose ir įstatymuose nurodytus klausimus, jeigu jie nepriskirti visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai.

 V SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMAS

 1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Viešosios įstaigos Įstatus turi dalininkai ir Viešosios įstaigos vadovas. Pakeistus ir papildytus Įstatus tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas ir juos pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

VI SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Viešoji įstaiga gali turėti filialų ir atstovybių. Filialas ir atstovybė yra viešosios įstaigos struktūriniai padaliniai, turintys atskiras buveines ir valdymo organus.
 2. Filialas ar atstovybė nėra juridiniai asmenys ir veikia Viešosios įstaigos – juridinio asmens vardu pagal suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ir atstovybės nuostatuose.
 3. Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas.
 4. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas Viešosios įstaigos finansinių ataskaitų rinkinyje, taip pat atskiroje filialo ir atstovybės atskaitomybėje.
 5. Filialas ir atstovybė registruojami ir jų veikla nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 1. Dalininkui raštu pareikalavus, Viešosios įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti su visais Viešosios įstaigos dokumentais ir (ar) pateikti dokumentų kopijas. Atsisakymą pateikti dokumentus Viešosios įstaigos vadovas turi įforminti raštu. Ginčai dėl dalininkų teisės į informaciją sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS 

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. Pranešimai apie viešosios įstaigos likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą bei kitais Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
 2. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą, jo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotais laiškais ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo.

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 1. Visa informacija apie Viešosios įstaigos veiklos rodiklius, metinis veiklos planas ir veiklos ataskaita skelbiama įstaigos interneto tinklalapyje.
 2. Viešosios įstaigos vadovas per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Viešosios įstaigos praėjusių metų veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Viešoji įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
 3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui.
 4. Už viešos informacijos pateikimą laiku atsakoViešosios įstaigos vadovas.

___________________________                       _____________                 ___________________

       (pareigos)                                                                                (parašas)                                           (vardas, pavardė)